Meldcode

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel meisjesbesnijdenis genoemd) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Deze meldcode is gebaseerd op het basismode meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS (2013) en is het vervolg op de “Meldcode basisonderwijs 2010” van JSO Espertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling.

 

Aandachtsfunctionaris:

Wij hebben op school 2 aandachtsfunctionarissen: Juf Corinne en juf Angela. 

 

Download